GIAO DIỆN GAME
Cập nhật lúc 20-10-2010 10:44:46

1. Màn hình nhân vật


2. Cửa sổ nghề nghiệp


3. Bản đồ


4. Cửa sổ hiển thị con vật sử dụng


5. Cửa sổ hiển thị party


6. Thông báo của Game Master


7. Cửa sổ tán gẫu


8. Cửa sổ hỗ trợ


9 Cửa sổ biểu tượng


10. Hiển thị trạng thái các đồ vật